Elektroniczna obsługa sprawozdań

Szybko, wygodnie, rzetelnie

Usprawnij proces obsługi e-sprawozdań

COIG przygotował aplikację stacjonarną, która pozwoli na przygotowanie sprawozdań finansowych w formacie XML zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Aplikacja e-Sprawozdania umożliwia zapisanie bieżącego stanu sprawozdania lub zaczytania pliku do dalszej pracy, wczytanie danych i ich edytowanie, usunięcie danych zaimportowanych, dodanie plików takich jak polityka rachunkowości czy informacje uszczegóławiające.

Więcej

Skontaktuj się z nami.

32 757 40 68

Wymierne korzyści

Do aplikacji dołączony jest szablon Excel z określoną strukturą, który zawiera następujące elementy sprawozdania finansowego:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy),
  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym),
  • rachunek przepływów pieniężnych (pośrednie i bezpośrednie),
  • dane dodatkowe.

Usprawnij proces obsługi e-sprawozdań

Plik Wygenerowanie pliku XML na podstawie danych prezentowanych w aplikacji i zapisanie go we wskazanym miejscu na twardym dysku.

Podpis Elektroniczne podpisanie wygenerowanego pliku XML.

Załączniki Zapisanie w strukturze logicznej XML wszystkich plików dodanych jako załączniki do sprawozdania finansowego.

Wydruk Wydrukowanie lub zapis w formacie PDF wczytanych aktualnie do aplikacji sprawozdań finansowych.

Sprawdzenie Sprawdzenie czy zostały uzupełnione wszystkie obligatoryjne pola nagłówka podczas procesu generowania pliku XML.

Więcej na temat aplikacji e-Sprawozdania Więcej