Platforma e-Zakupy

Platforma e-Zakupy

Platforma informatyczna dostępna w trybie SaaS

Organizacja i optymalizacja procesów zakupowych

Koncepcja Platformy pozwala na tworzenie zamówień wewnętrznych przez poszczególne jednostki podrzędne, następnie ich grupowanie i przekształcenie na poziomie jednostki centralnej w potrzebę zakupową, i dalej – realizację skonsolidowanych zakupów.

Więcej

Skontaktuj się z nami.

tel. +48 32 33 28 425

Korzyści płynące ze stosowania Platformy e–Zakupy

Zastosowana koncepcja Platformy zorientowana jest na procesy biznesowe i uczestniczących w nich użytkowników. Platforma nie ogranicza się jedynie do rejestrowania zdarzeń, lecz stanowi rzeczywistą pomoc w zarządzaniu oraz optymalizacji procesów zakupów, począwszy od planowania poprzez dokumentowanie procedur przetargowych aż do wyłonienia dostawcy, a także bieżące monitorowanie realizacji postępowań i zamówień – co zapewnia kontrolę wartościową i ilościową w całym procesie zakupowym.

Architektura Platformy e–Zakupy

Modułowa budowa Platformy pozwala na stworzenie konfiguracji najbardziej korzystnej dla Klienta, a dzięki zastosowaniu szerokiego spektrum ról i uprawnień system umożliwia precyzyjne zmapowanie procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Zastosowana koncepcja jednostek podrzędnych i jednostki centralnej umożliwia sumowanie planów i grupowanie elementarnych zamówień w jedną skonsolidowaną potrzebę zakupową, co znacznie ułatwia negocjowanie cen z dostawcami i usprawnia proces dostawy.

Moduł Repozytorium i Raporty Platformy
• Zarządzanie kartoteką kontrahentów oraz indeksów zakupowych (materiałów i usług), na których opierają się wszystkie komponenty Platformy.
• Prowadzenie różnego typu cenników.
• Konfigurację ról i uprawnień dla użytkowników do poszczególnych funkcji systemu.

Moduł Planowanie Zakupów obsługuje rejestrację długoterminowych planów zakupów w dowolnych cyklach czasowych, w podziale na oddziały firmy, zgodnie z jej strukturą organizacyjną. Dzięki wykorzystaniu efektu skali poprzez zagregowanie popytu na różnych poziomach struktury organizacyjnej firmy, Klient odnosi korzyści w postaci redukcji ponoszonych kosztów zakupu.

Moduł Postępowania Zakupowe wspomaga realizację procesów związanych z przygotowaniem i ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz wyborem dostawcy, bazując na wprowadzonych wcześniej planach i potrzebach. Wspiera kompleksowo pracę komisji przetargowej poprzez system alertów i przypomnień o upływających terminach i zdarzeniach, umożliwia załączanie dokumentów do wspólnego repozytorium Platformy na każdym etapie postępowania zakupowego, oraz komunikację osób uczestniczących w procesie. Zapewnia pełną kontrolę nad przebiegiem postępowania i standaryzację stosowanych procedur.

System umożliwia prowadzenie postępowań właścicielskich, jak również postępowań zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Umożliwia elastyczne skonfigurowanie przebiegu postępowań dla wszystkich trybów wykorzystywanych w firmie. Przygotowane postępowanie wraz z określonymi kryteriami wyboru oferty i dokumentami wymaganymi od uczestników może być opublikowane na dedykowanej stronie. Po upływie terminu otwarcia ofert złożone oferty oraz załączone dokumenty rejestrowane są w postępowaniu. System zapewnia wsparcie procesu oceny i kwalifikacji ofert.

Moduł Aukcje Elektroniczne obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem licytacji i aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami pozacenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania zakupowego.

Moduł E–RFX Elektroniczne Zapytania Ofertowe
obsługuje proces wyboru dostawcy zgodnie z nowoczesnymi trendami rynkowymi. Pozwala przeprowadzić zapytania ofertowe drogą elektroniczną, co wpływa przede wszystkim na skrócenie czasu na ocenę i wybór ofert, przejrzystość procesu wyboru dostawcy, dostęp do aktualnych informacji o trendach cenowych oraz zwiększenie listy potencjalnych dostawców.

Moduł Rejestr Umów
umożliwia rejestrację oraz przechowywanie różnej kategorii umów zakupowych: indywidualnych, ramowych, z konsorcjami, a także aneksów do umów. Moduł monitoruje ich realizację zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy. Oferuje również repozytorium umów z możliwością dołączenia zeskanowanych dokumentów papierowych.

Moduł Zamówienia
obsługuje procesy związane z zamawianiem towarów i usług. Pozwala określić efektywność postępowania względem planów, kontrolować budżet oraz monitorować status zapotrzebowania na każdym jego etapie.

Moduł Portal Dostawcy
umożliwia komunikacją elektroniczną z wyłonionymi dostawcami, poprzez publikację zamówień przez Zamawiającego oraz potwierdzanie i generowanie dowodów dostaw przez Dostawcę, a także dialog między stronami. Zapewnia to efektywne zarządzanie procesem zamawiania, co przekłada się na redukcję kosztów oraz skrócenie czasu realizacji dostawy.

Z nami IT może być proste!

Dokumenty do pobrania