REGULAMIN PLATFORMY PRODUKTOWEJ GRUPY WASKO

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

Administrator – oznacza administratora niniejszej Platformy, którym jest:
Dane rejestrowe: COIG SA z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy-KRS w Katowicach, pod numerem KRS 92497, posługującą się numerami NIP 6340134205 i REGON 272171512, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 400 000 zł wpłaconym w całości
Dane kontaktowe: COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, coig@coig.pl, nr telefonu 32 757 42 24.
Platforma Produktowa (lub Platforma) – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny w domenach grupa.wasko.pl oraz moje.wasko.pl, który łącznie stanowi Platformę Produktową. Na Platformę Produktową składają się Portal Informacyjnych oraz Stefa Klienta.
Portal Informacyjny – oznacza serwis znajdujący się w domenie grupa.wasko.pl, wchodzący w skład Platformy Produktowej na którym zamieszczone są informacje handlowe.
Stefa Klienta – oznacza serwis znajdujący się w domenie moje.wasko.pl, wchodzący w skład Platformy Produktowej, który zawiera panel klienta umożliwiający mu realizację oraz obsługę zapytań ofertowych.
Użytkownik – oznacza Przedsiębiorcę, korzystającego z Platformy lub osobę fizyczną działającą w imieniu Przedsiębiorcy na podstawie stosownego upoważnienia.
Przedsiębiorca – oznacza Użytkownika, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Platformy w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
Konto Użytkownika – oznacza konto zakładane przez Użytkownika w Stefie Klienta w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy.
Grupa WASKO – oznacza grupę przedsiębiorców, którą stanowią przedsiębiorcy wchodzący w skład grupy kapitałowej WASKO SA oraz przedsiębiorcy stowarzyszeni z WASKO SA. Skład Grupy WASKO określony jest na podstronie Platformy Informacyjnej w zakładce „O grupie”.
Sprzedawca – oznacza przedsiębiorcę wchodzącego w skład Grupy WASKO, który jest zarejestrowanym na Platformie sprzedawcą oraz zamieszcza na Platformie informacje handlowe lub oferty sprzedaży Produktów.
Strony – oznacza Użytkownika i Sprzedawcę.
Produkt – oznacza rzecz lub usługę prezentowaną w formie informacji handlowej na Platformie Produktowej przez Sprzedawcę.
Zapytanie Ofertowe – oznacza nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem i Sprzedającym w celu uzyskania przez obie Strony dodatkowych informacji pozwalających na przygotowanie przez Sprzedającego dla Użytkownika spersonalizowanej oferty dotyczącej wybranego Produktu. Złożenie zapytania następuje z chwilą wybrania opcji „WYŚLIJ” na formularzu „ZAPYTANIE OFERTOWE” w Strefie Klienta. Złożenie Zapytania Ofertowego wymaga założenia Konta Użytkownika.
Zapytanie Ogólne – oznacza nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem i Sprzedającym w celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji o Produktach. Złożenie Zapytania Ogólnego następuje z chwilą wybrania opcji „WYŚLIJ” na stronie Platformy Informacyjnej. Złożenie Zapytania Ogólnego nie wymaga posiadania Konta Użytkownika.
Karta Produktu – oznacza podstronę danego Produktu w ramach Portalu Informacyjnego, która zawiera zamieszczone przez Sprzedawcę treści dotyczące specyfikacji Produktu.
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Platformy Produktowej Grupy WASKO, regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które polegają na udostępnianiu Użytkownikowi funkcjonalności Platformy Produktowej. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Platformy Produktowej. Usługi te polegają na:
możliwości zapoznania się przez Użytkownika z informacjami handlowymi zamieszczonymi na Platformie przez Sprzedawców;
udostepnieniu Użytkownikowi możliwości założenia Konta Użytkownika, w celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Platformy;
udostępnieniu Użytkownikowi funkcjonalności Stefy Klienta, która działa w ramach Platformy,
udostepnieniu mechanizmów Platformy umożliwiających kontakt Użytkownika ze Sprzedawcą w celu ustalenia warunków ewentualnego nabycia Produktu.
Z chwilą zaakceptowania niniejszego Regulaminu i zarejestrowaniu Konta Użytkownika, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Platformy Produktowej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana na zasadach określonych w Artykule 9 Regulaminu.
Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z funkcjonalności Platformy. Nie wpływa to jednak na fakt ewentualnej odpłatności za nabycie produktów od Sprzedawcy w konsekwencji zawarcia poza Platformą Produktową umów dotyczących Produktów.

ARTYKUŁ 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PLATFORMY

Administrator w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, świadczy usługi wskazane w Artykule 2 Regulaminu. Usługi te polegają na udostępnianiu Stronom do korzystania funkcjonalności Platformy.
Sprzedawcy korzystając z Platformy zamieszczają na Platformie informacje handlowe pozwalające na złożenie przez Użytkownika Zapytania Ofertowego. Administrator nie odpowiada za treści umieszczane na Platformie przez Sprzedawców w ramach Karty Produktu, za wyjątkiem sytuacji gdy Administrator występuje równocześnie w roli Sprzedawcy Produktu.
Funkcjonalności Platformy nie obejmują możliwości zawierania za jej pomocą umów nabycia Produktu na odległość.
Administrator nie jest stroną jakichkolwiek umów cywilnoprawnych dotyczących Produktów z Użytkownikiem, za wyjątkiem sytuacji gdy Administrator występuje równocześnie w roli Sprzedawcy Produktu.
Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Platformy w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

ARTYKUŁ 4. REREJSTRACJA UŻYTKOWNIKA I STREFA KLIENTA

Korzystanie z pełnej funkcjonalności Platformy możliwe jest po rejestracji Użytkownika, która polega na założeniu Konta Użytkownika. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Stefy Klienta.
W celu dokonania rejestracji Użytkownik zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Stefie Klienta. W celu założenia Konta Użytkownika konieczne jest podanie następujących danych:
Imię i nazwisko;
Hasło do konta;
Adres e-mail.
Użytkownik na etapie wypełniania formularza rejestracyjnego ma możliwość zapoznania się z warunkami Regulaminu, które mogą zostać przez Użytkownika zapisane na trwałym nośniku (opcja zapisz lub wydrukuj). Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Użytkownik wyraża zgodę na związanie się warunkami niniejszego Regulaminu, co potwierdza zaznaczeniem odpowiedniego checkboxa. Zaakceptowanie Regulaminu Platformy jest warunkiem założenia Konta Użytkownika.
W celu skutecznego założenia konta Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z rejestracją na Platformie Produktowej oraz składaniem zapytań ofertowych oraz z zawieraniem i realizacją umów zawieranych za pośrednictwem Platformy Produktowej. Brak tej zgody uniemożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności Platformy.
Na etapie zakładania Konta Użytkownika, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Wyrażenie tej zgody nie jest obligatoryjne.
Po założeniu Konta Użytkownika, Administrator wyśle na adres e-mail podany przez Użytkownika link aktywacyjny do konta. Po aktywacji Konta, Użytkownik może zalogować się do Stefy Klienta za pomocą podanych w procesie rejestracji adresu e-mail i hasła.
Stefa Klienta udostępnia następujące funkcjonalności:
Edycja profilu,
Komunikaty,
Zapytania,
Użytkownik może wejść do Stefy Klienta przechodząc za pomocą odnośnika ze strony głównej Platformy Sprzedaży lub wchodząc bezpośrednio na adres Stefy Klienta – www.moje.wasko.pl.

ARTYKUŁ 5. SKŁADANIE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

Na Platformie Produktowej znajdują się Produkty różnych Sprzedawców. Oznaczanie właściwego dla danego Produktu Sprzedawcy widoczne jest w widoku ogólnym (logotyp Sprzedawcy przy grafice Produktu), na każdej Karcie Produktu, oraz w Stefie Klienta.
Karta Produktu zawiera dane dotyczące danego Produktu, w tym jego specyfikację i/lub warunki świadczenia usług, które składają się treść umowy jaka może zostać zawarta przez Strony (poza Platformą Produktową). Specyfikacja i/lub warunki świadczenia usługi Produktu mogą stanowić także osobny dokument, umieszony na Karcie Produktu (link do dokumentu). Użytkownik przed złożeniem Zapytania Ofertowego za pośrednictwem Platformy zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się treścią Karty Produktu. We wszelkich wątpliwych sprawach dotyczących specyfikacji i/lub warunków świadczenia usługi Produktu, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym, zgodnie z danymi wskazanymi w Karcie Produktu.
Złożenie Zapytania Ofertowego nie stanowi zobowiązania żadnej ze Stron do zawarcie umowy nabycia Produktu. W następstwie złożonego Zapytania Ofertowego Strony podejmują negocjacje w celu zawarcia odpowiedniej umowy nabycia Produktu, co następuje poza funkcjonalnością Platformy Produktowej.

ARTYKUŁ 6. NEWSLETTER

Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie przez Administratora usługi newsletter, która polega na bezpłatnym wysyłaniu informacji handlowych o Produktach oferowanych przez Sprzedawców na Platformie Produtkowej, w tym w szczególności o promocjach, wprowadzeniu na Platformę nowych Produktów, aktualizacji Produktów oraz konkursach.
Usługa newslettera polega na wysyłaniu wybranych treści pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi poprzez kontakt z Administratorem.
W celu wyrażenia zgody na realizację usług newsletter, Użytkownik podaje swój adres mailowy we wskazanym polu na stronie grupa.wasko.pl. Zapisanie się na listę dystrybucyjną Newslettera nie wymaga założenia konta w Strefie Klienta. Użytkownik nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i newslettera.
Użytkownik ma także możliwość wyrażenia zgody na realizację usług newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-box na formularzu rejestracyjnym.

ARTYKUŁ 7. DANE OSOBOWE

Administrator pełni rolę Administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Użytkownika.
Podane przez Użytkownika dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polityką Prywatności oraz plików Cookies.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika jedynie w celu świadczenia usług polegających na udostępnianiu funkcjonalności Platformy Produktowej, z zastrzeżeniem jednak funkcjonalności newsletter.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych na etapie rejestracji Konta Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania i korzystania w pełni z funkcjonalności Platformy.
Użytkownik w celu założenia konta wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również przez Sprzedawców w celu obsługi złożonych Zapytań Ofertowych.

ARTYKUŁ 8. REKLAMACJE

Użytkownik może złożyć do Administratora reklamację na działanie Platformy za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego (zakładka Kontakt), w formie wiadomości e-mail lub pisemnej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail do kontaktu, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
W zakresie realizacji umów zawieranych ze Sprzedawcą poza funkcjonalnością Platformy Produktowej, reklamacje powinny być zgłaszane bezpośrednio do Sprzedawcy Produktu.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail do kontaktu o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail do kontaktu.

ARTYKUŁ 9. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Umowa na podstawie której świadczone są usługi przez Administratora na rzecz Użytkownika w ramach Platformy Produktowej zawarta jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika na zasadach określonych w ust. 4 poniżej oraz Artykuł 11 ust. 3 Regulaminu.
Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Platformy Produktowej bądź Sprzedawców, lub który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownikowi jest uzależnione od decyzji Administratora.
Nieodblokowanie Konta Użytkownika przez okres trzech miesięcy licząc od dnia zablokowania konta, skutkuje rozwiązaniem stosunku prawnego jaki łączy Użytkownika i Administratora z upływem ostatniego dnia tego trzymiesięcznego terminu. Po dniu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Użytkownika i Administratora, Administrator uprawniony i zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Konta Użytkownika.
Użytkownik ma prawo żądać od Administratora usunięcia Konta Użytkownika, w tym celu powinien przesłać Administratorowi odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie takie będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. Usunięcie Konta Użytkownika z Platformy nie wpływa na treść i obowiązywanie stosunków prawnych zawartych przez Użytkownika ze Sprzedawcami.
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług w ramach Platformy nie wpływa w żaden sposób na obowiązywanie stosunków prawnych zawartych przez Użytkownika ze Sprzedawcami.

ARTYKUŁ 10. WYMAGANIA TECHNICZNE

Dla prawidłowego działania Platformy wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem, które zapewniają dostęp do sieci Internet oraz posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych, z włączoną obsługą języka JavaScript.
W sytuacji gdy Użytkownik napotkana problemy techniczne z dostępem do Platformy lub jej poszczególnymi funkcjonalnościami może przesłać zgłoszenie do Administratora na adres e-mail: kontakt@wasko.pl
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika ze świadczonych usług w następstwie niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych.

ARTYKUŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie spory związane z realizacją umowy przez Administratora będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak zmiana przepisów prawa wpływająca na treść praw i obowiązków Stron lub wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności Platformy, które będą opisane w Regulaminie.
W sytuacji zmiany Regulaminu, zarejestrowany na Platformie Użytkownik zostanie o tym powiadomiony z wyprzedzeniem, za pomocą wiadomości e-mail. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu, składając Administratorowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.